Logo EAS

 

 

Tähtaeg Toetus

15.09.2022 15.00

Arenguhüppe taotlusvoor

01.04.2022 16.30

 Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor

 31.03.2022 17.00

 Keskkonna programmi taotlusvoor

08.04.2022 

MTÜ Virumaa Koostöökogu Leader meetme taotlusvoor

 

 

Facebook cover_seminar (1)

Toetust saab küsida tegevusteks, mis tõstavad taotleja või tema sihtrühma kuuluvate vabaühenduste võimekust oma põhikirjalisi ja avalikest huvidest lähtuvaid eesmärke saavutada.
 Soovime näha arenguhüppeid muuhulgas organisatsiooni juhtimises, planeerimises, finantside kavandamises, tööprotsesside arendamises, mõju kommunikatsioonis, teenuste osutamises ning et ühinguga seotud inimestel oleksid projektiperioodi lõpus paremad teadmised, oskused ja kogemused, mis on rakendatud ühingu arengu saavutamiseks. Millele ühing keskendub, on tema valik.

Taotlemisel on eeldused, mis tähendab kindlasti korralikku eeltööd (kirjeldatuna taotlusvormis):

  1. Senise tegevuse, tulemuse ja mõju kirjeldus.
  2. Põhjalik analüüs ühingu arenguvajadustest. Juhul, kui toetust taotletakse sihtrühma kuuluvate ühingute arendamiseks, siis ootame nende arenguvajaduste analüüsi.
  3. Äriplaani koostamine juhul, kui ühing soovib arendada võimekust omatulu teenida läbi teenuste osutamise/toodete pakkumise.

Projekti tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja elluviimiseks tuleb kaasata arenguekspert väljastpoolt vabaühendust, kes nõustab ühingut kogu projekti vältel, saavutamaks eesmärgiks seatud arenguhüpet. Abiks võib olla arenguekspertide nimekiri KÜSKi kodulehel www.kysk.ee/arengueksperdid.

Toetuse taotleja saab olla vähemalt üheaastane avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, kes ei ole avaliku sektori ega äriühingute valitseva mõju all ning kel pole pooleli KÜSKi poolt toetatud arenguhüpet ettevalmistav või arenguhüppe projekt. 

Toetusi anname kokku kuni 496 055,39, millest 248 027 euroga toetatakse piirkondlike ühingute projekte ja 248 028,39 euroga üleriigilise või rahvusvahelise tegutsemispiirkonnaga organisatsioonide projekte. Piirkondlike ja üleriigiliste/rahvusvaheliste organisatsioonide taotlusi hinnatakse eraldi ja toetatakse vastavalt kujunenud hindepunktide pingereale. 

Maksimaalne toetuse suurus nii piirkondliku kui üleriigilise/rahvusvahelise taotluse kohta on maksimaalselt 25 000 eurot.

Toetame kulusid, mis on põhjendatud ehk projekti eesmärgi saavutamiseks ja tegevuste elluviimiseks sobivad, vajalikud ja tõhusad.

Omafinantseering peab olema vähemalt 5% ja seda rahalises vormis. Ehitus- ja remonditööde, põhivara ning üle 200-euro maksvate soetuste, mille kasutusaeg on üle ühe aasta, puhul peab see olema aga vähemalt 30% iga sellise kulu maksumusest.

Vabatahtlikku tööd ja partnerite muud panust saab kirjeldada taotlusvormis.

Projekt tuleb ellu viia ajavahemikul  1. detsember 2022 – 31. juuli 2024 ja peab kestma vähemalt 12 kuud.

Taotlusvooru tingimused

 

Infopäevad      
  kuupäev kell registreerumine
eesti keeles 08.06.2022 11.00 registreeru
vene keeles 17.06.2022 14.00 registreeru

 

 

 

 

 

 

 

 

ülesse

Facebook cover_seminar (17)

Avatud on kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor. Tähtaeg on 1.04.2022!

 

1. märts avanes kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) kevadine taotlusvoor.

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu: 

  • meede „Kogukonna areng”, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse;
  • meede „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”, millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Taotleja registrijärgne asukoht peab olema samas omavalitsusüksuses, mis tema sihtrühmal!

Toetussumma olenevalt meetmest on kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 10 protsenti projekti kogumaksumusest.

Taotlusi koos nõutud lisadega saab esitada läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonna //etoetus.struktuurifondid.ee kuni 1. aprillini kell 16.30.

Täpsem info taotlemise kohta on leitav Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu kodulehelt.

 

Soovi korral nõustavad taotlejaid Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultandid:

Marju Uustalu e-post: marju.uustalu@ivek.ee Tel: 529 4111 (Jõhvis)

Tatjana Zamorskaja e-post: tatjana.zamorskaja@ivek Tel: 5300 6902 (Narvas)

Infopäevad:

Kuupäev Kell Registreerumine
09.03.22  16.00  registreeru
11.03.22 11.00

registreeru

 

 ülesse

Facebook cover_seminar (20)
Nimetus toetaja tähtaeg taotlejad Programmid infopäev

Taotlusvoor avatud!

2022. aasta keskkonnaprogrammi põhivoor

täiendav info KIK lehel 31.03.2022 Kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, ettevõtjad, ülikoolid, haridusasutused, korteriühistud ja füüsilisest isikust ettevõtjad

Atmosfääriõhu kaitse programm

Kaasrahastamise programm

Kalanduse programm

Keskkonnateadlikkuse programm

Looduskaitse programm

Merekeskkonna programm

Metsanduse programm

Ringmajanduse programm

Soojusmajanduse arengukavad

Veemajanduse programm

Infopäev toimub 22. veebruaril 2022 – registreeru siin.

 

 

ülesse

Facebook cover_seminar (21)

MTÜ Virumaa Koostöökogu Leader meetme taotlusvoor

 

MTÜ Virumaa Koostöökogu avab Leader meetme taotlusvooru läbi e-PRIA 01.-08.04.2022.
 
Avatud on investeeringumeetmed:
  • Meede 1 – Mikroettevõtluse, turismiteenuste ja-toodete arendamine
  • Meede 2 – COVID – meede ( suunatud COVID-ist tingitud kahjude vähendamisele)
  • Meede 3 – Nutikate energialahenduste kasutusele võtmine
 
Ootame kõiki huvilisi 22.03.2022 VEEBIS toimuvale infopäevale!
Osalemise tingimuseks on eelregistreerimine läbi vormi //docs.google.com/…/1i…/viewform…
 
Päev enne infopäeva saadame osalejatele Google Meet keskkonna lingi, veebikoosolekuga liitumiseks!
 
Rohkem infot meetmete, taotluste esitamise ning taotlejale esitatud tingimuste kohta leiate www.viko.ee
 

Infopäevad:

Kuupäev Kell Registreerumine
22.03.22    registreeru