Logo EAS

„Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ (edaspidi PATEE tegevus) raames on koostatud „Ida-Viru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi aastateks 2017–2019“.

Tugiprogrammi eesmärgiks on ettevõtlusaktiivsusele, tööhõive kasvule ja ettevõtlusõppele kaasa aitamine, täiendades vastavaid üleriigilisi toetusmeetmeid arvestades maakonna eripära ja huvigruppide vajadusi.

Tegevuste elluviija ja toetuse saaja on Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA ja meie partnerid – SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus; Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž ja Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskus.

Tugiprogrammi raames toetatakse järgmisi alategevusi:

Noorte ettevõtlikkustegevused, mis loovad aluse pikaajalise mõju saavutamiseks maakonna ettevõtlikkuse ja ettevõtluse arengul. Koolis toimuv üleminek ettevõtlikule õppele loob õpilaste hulgas teadlikkuse taseme, mis võimaldab neid kaasata erinevatele inseneeria üritustele ning PATEE esimesel etapil loodud prototüüpimise programmidesse. See loob eelduse järelkasvu tekkeks, mis on vajalik Ida-Viru maakonna regionaalarengu strateegias toodud spetsialiseerumisteks – põlevkivienergeetika, keemiatööstuse ja logistika valdkonnas. Tugiprogrammiga rahastatakse tegevusi, millele mujalt rahastust ei saa. Tegevused ei dubleeri HTM poolt toetatavaid ettevõtlikkusõppe tegevusi. Tegevusi viivad ellu Ida-Viru Ettevõtluskeskus ettevõtliku kooli programmi raames ning TTÜ Virumaa kolledžettevõtlikkuse ja tehnikahariduse sidumise programmide raames. 

Ida-Viru turismiklastri strateegia  elluviimise juhtimistegevused (koostatud laiapõhjalises maakondlikus strateegiadokumendi alusel toimivas partnerluses ning praeguseks aktiivselt toimiv partnerite koostöös – kokku 23 liiget) vajab võrgustiku juhtimistegevuste korraldamist ning rahastamist seoses jätkuva vajadusega kompenseerida vene turu langusest tulenevaid mõjusid ning uute turgude hõivamist. Kokkuvõtvalt toetavad tugiprogrammi tegevused regionaalarengu strateegias välja toodud Ida-Virumaa regionaalset spetsialiseerumist turismivaldkonnas. Tegevuse elluviijaks on Ida-Viru Ettevõtluskeskus.

Uute ettevõtete ja töökohtade loomine maakonnas jaguneb kaheks tegevuseks: uute ettevõtete ja uute töökohtade loomine Ida-Virumaal läbi ankurinvestoritele osutatavate teenuste arendamise VKE-de baasil, tegevuse elluviijaks on Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus. Toetada uute ettevõtete tekkimist ja töökohtade loomist arenevates ettevõtetes kaasates TTÜ Virumaa kolledži Põlevkivi kompetentsikeskuse teadurite, inseneride ja spetsialistide kompetentse.

 

Tugiprogrammi rahastab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA, SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus ning Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž.  

Tugiprogrammi maksumus perioodil 2017-2019 aastal on 542 544,76 eurot.