Logo EAS

„Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ (edaspidi PATEE tegevus) raames on koostatud „Ida-Viru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi aastateks 2020–2023“.

Tugiprogrammi eesmärgiks on ettevõtlusaktiivsusele, tööhõive kasvule ja ettevõtlusõppele kaasa aitamine, täiendades vastavaid üleriigilisi toetusmeetmeid arvestades maakonna eripära ja huvigruppide vajadusi.

Tegevuste elluviija ja toetuse saaja on Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA ja meie partnerid – SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus; Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž.

Tugiprogrammi raames toetatakse järgmisi alategevusi:

Ettevõtliku õppe kvaliteedi kasvatamise jätkusuutlikkuse tagab maakonnas toimiv haridussüsteem vajadus vastata haridusvaldkonnas tänapäeva väljakutsetele. Valdkonda rahastatakse riigi- ja omavalituste eelarvetest. Ettevõtliku kooli võrgustik omab kogemust tegutsemises ka ilma toetusrahadeta. See toob kaasa tegevuste mahu vähenemise. samas arvestades asjaolu, et ettevõtliku kooli võrgustik laieneb hetkel hoogsalt ka üle Eesti (praegu juba üle 120 kooli liitunud) ning selle tegevuse jaoks kavandatakse ka tulevast rahastamist siis võib eeldada, et isegi juhul kui pärast 2023 aastat mingeid kulusid PATEE programmist teha ei saa jääb võrgustik sellegi poolest edasi toimima.

Inseneriteadlikkuse kasvatamise jätkusuutlikkuse tagab väljatöötatud programmide olemasolu, mida tulevikus saab rakendada kas siis uute toetusvõimaluste toel või nt. haridusasutuste tellimusel.

Turismiklastri tegevuste jätkusuutlikkuse tagab maakonna turismiklastri partnerite rahaline panustamine klastri eesmärkide elluviimisesse. Ka turismiklastril on kogemus toimimisest ilma toetusvahenditeta ning see annab kindlust, et võrgustik ei lagune ka juhul kui pärast 2023 aastat PATEE programmist enam toetust ei saa. Võrgustik tegutseb pidevalt aktiivselt ka uute rahastamisvõimaluste otsingul nii erinevtest toetusprogrammidest kui ka erasektori vahenditest. Samuti on kavas töötada turismimaksu kehtestamise nimel, millest saaks muuhulgas tulevikus klastri tegevuse kulusid katta.

Investorturunduse tegevuste jätkusuutlikkuse tagab investoritega tehtavad maa ostu-müügitehingud. Kui ka mingite riskistsenaariumite realiseerumisel peaksid ostu-müügitehingud lõppema, siis juba teostatud investeeringud jäävad edasi toimima vabaturu tingimustes.

Tugiprogrammi rahastab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA, SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus ning Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž.  

Tugiprogrammi maksumus perioodil 2020-2023 aastal on 676 531,89eurot.