Logo EAS

loomeklasterIda-Viru Loomeklaster on 2021. aasta sügisel asutatud koostöövõrgustik, mis koondab piirkonna loomevaldkonna ettevõtted, organisatsioonid ja tegijad eesmärgiga edendada tööstusjärgses Ida-Viru piirkonnas loomeettevõtlust, et anda tõuge kultuuri- ja majanduselu hoogustamiseks.

Ida-Viru Loomeklaster hoogustab maakonna väikeettevõtlust, mitmekesistades tööalaseid oskusi, pakkudes värskeid äriideid ning soodustades tulevikutoodete ja -teenuste ja seeläbi uute töökohtade teket. Klastri tegevused panustavad ka Ida-Viru õiglasesse üleminekusse ning Narva ja Ida-Viru Euroopa kultuuripealinn 2036 kandidatuuri. Tuues piirkonda uut talenti ja oskusteavet, mitmekesistab klastri tegevus elukeskkonda ning julgustab kogu Eestit, aga ka naaberriike piirkonda uues valguses nägema.

Ida-Viru Loomeklaster koondab valdkonnas tegutsevad piirkondlikud loomeorganisatsioonid, kohalikud omavalitsused ja ettevõtted, koordineerib ühiste eesmärkide püstitust, kollektiivset esindatust, huvide kaitset, koostöid üleriigiliste arenduskeskustega ning valdkondlike uuringute tellimist. Klaster pakub ettevõtlusalast nõustamist, koolitusi ja kaasamisüritusi, olles inkubaatoriks ja koostöövõrgustikuks loomevaldkonnas tegevust alustavatele ettevõtjatele. Klastri liikmed koos valdkondlike partnerite ja katusorganisatsioonidega tegelevad ka maakonna loomeettevõtluse arengukava koostamisega.

Ida-Viru Loomeklastri algatajaks on SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus (IVEK) koostöös ettevõttega Shiftworks OÜ. Klastri tegevusi toetatakse Rahandusministeeriumi regionaalarengu toetusmeetme Ida-Viru maakonna ettevõtluse ning inimeste tööalaste oskuste mitmekesistamise toetus raames. Klastri partner on Kultuuriministeerium.

Eesmärgid ja tegevused

  • Piirkonna organisatsioonide ja ettevõtete koondamine valdkondadeülesesse koostöövõrgustikku
  • Piirkonna loomeettevõtjate partnervõrgustiku koondamine ja ühise andmebaasi loomine nii maakonnas kui ka üle Eesti tegutsevatest loomeettevõtjatest ja organisatsioonidest
  • Võrgustiku kohtumiste ja kaasamiskoosolekute korraldamine, eesmärgiga jagada kogemusi ja parimaid praktikaid ning koguda infot maakonna loomeettevõtluse arengukava jaoks
  • Loomemajanduse alase teadlikkuse tõstmine nii loomeinimeste ja -ettevõtete hulgas kui ka teistes majandussektorites ning avalikkuses läbi meediakajastuse, turunduse ja erialaste koolituste
  • Ida-Viru loomeettevõtjatele parema ligipääsu loomine uutele rahastusallikatele, tõstes liikmete teadlikkust rahastusvõimalustest nii avalikus kui ka erasektoris läbi vastavate koolituste, nõustamiste ja regulaarse teavituskirja

Klastri tegevuste kaasabil Ida-Viru loomeettevõtluse arengukava koostamine, mis suunab maakonna arengustrateegias märgitud loomemajanduse tegevussuundade elluviimist

Kontaktid:
Piia Tamm, Ida-Viru Loomeklastri projekti juht
piia.tamm@ivek.ee
info@loomeklaster.ee